Projekt 313031N139

 

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť        I.P.A. – Kovovýroba spol. s r.o.     realizuje    projekt   spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v    obstaraní   inovatívnych   technológií za účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a   celkového   zvýšenia   efektivity výroby.

 

Názov projektu Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I.P.A – Kovovýroba, spol. s r.o. Tornaľa
 
Hlavný cieľ projektu

 

Zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu výroby  krbov a krbových vložiek za účelom zvýšenia jeho automatizácie, efektívnosti a   produktivity   práce.
 
Očakávané výsledky ·        Zavedenie   vláknového    laserového    rezania tvarovaných dielov na ďalšie spracovanie  za účelom zvýšenia kapacity, efektívnosti a pružnosti výrobného procesu tvarovaných rohových dielov

·        Zavedenie automatizovaného systému výmeny paliet – nakladania plechov pre laserové  rezanie pre zvýšenie automatizácie a skrátenie  trvania výrobnej operácie laserového rezania kovových dielov

·         Zvýšenie kvality laserového rezania kovových dielov    pre    výrobu    krbov    a   krbových   vložiek

Kontrahovaná výška NFP 386 452,50 EUR
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk