Projekt 313031I467

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť     I.P.A. – Kovovýroba spol.  s r.o.     realizuje    projekt  spolufinancovaný    Európskou   úniou     na    základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí     nenávratného   finančného     príspevku,    ktorý   spočíva    v    obstaraní      inovatívnych     technológií   za   účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a   celkového   zvýšenia   efektivity výroby.

Názov projektu Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I.P.A – Kovovýroba, spol. s r.o. Tornaľa
   
Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zavedenie inovatívneho procesu s cieľom   rastu     spoločnosti I.P.A. kovovýroba spol. s.r.o.    (spoločnosť napĺňa kategóriu MSP) a rast konkurencieschopnosti spoločnosti.
   
Očakávané výsledky ·    Obstaranie a zavedenie  kompletného robotického zváracieho pracoviska

·   Obstaranie a zavedenie  zariadenia pre povrchové úpravy

Kontrahovaná výška NFP 133 250,00 EUR
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Výzva na predkladanie ponúk: Výzva na predkladanie ponúk

Technické požiadavky na predmet zákazky Zariadenie pre povrchové úpravy: Príloha č.1

Návrh kúpnej zmluvy: Príloha č.2